Kvinner og hjerterehabilitering

KVINNER OG HJERTEREHABILITERING

I Bedre Hjerter er det i dag faktisk flere kvinner enn menn som trener. Dette står i motsetning til hva som blir rapportert andre steder. Likevel er det viktig å identifisere hvorfor så mange kvinner ikke velger å sette igang med trening, og selvfølgelig i neste rekke avdekke de faktorene som faktisk får de til å fortsette å trene.IMG_1334

I tidsskriftet Fysioterapeuten nr 8 er det publisert en artikkel som tar for seg disse problemstillingene. Fokusgruppeintervju med fire informanter ble brukt som metode, og formålet var å undersøke kvinners erfaringer med trening under og etter hjerterehabilitering i fase 2. Hensiktene var å utdype forståelsen av hva kvinnene opplevde som viktig med tanke på å styrke troen på egen kropp og motivere til trening og fysisk aktivitet, og få et innblikk i hvordan kvinnene brukte erfaringer fra hjerterehabiliteringen når de overtok treningsansvaret selv.

Kvinnene var i alderen 50-70, og da studien ble gjort trente tre av de fire som deltok i studien.

Viktige punkter fra denne studien er at:

  • tidlige bekreftelser på at trening er trygt og ikke skader er viktig
  • opplevelsen av hjertet som et symbolsterkt og skjørt organ står i veien for igangsetting av trening
  • omgang med kompetente fagutøvere i treningssituasjonen er positivt
  • sosial interaksjon med andre (gjennom eks. gruppetrening red.) beskrives som viktig for å frembringe iboende krefter og stimulere motivasjonen til å trene

Forfatteren understreker at for «kvinner ser det ut til at opplevelsen av trygghet er overordnet med tanke på å utfordre kroppen etter en hjertehendelse», at «tidlig igangsetting av hjerterehabilitering og trening bidrar til å overkomme utrygghet og gi tidlige mestringserfaringer», og at «støtte og uformell kunnskapsoverføring fra likemenn er vesentlig».

Kilde: Ulvestad, K. (2014) «Kvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabilitering»
Fysioterapeuten, (81) 8 s. 20-26